تبلیغات
انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور

انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور

جمعه 21 اسفند 1383

 

 

جامعه سازی برای ایجاد توسعه پایدار در نسل جوان كشور

 

 

 

برناﻣﺔ عمل ایجاد  جایگاه مناسب برای جوانان در جاﻣﻌﺔ اطلاعات

(نگرش كاربردی و استراتژیك نسبت به اعلامیه اصول اجلاس WSISدر ژنو  )

اجلاس جهانی جامعه اطلاعات   

WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCITY

 

2003 –GENEVA                                       

 

انقلاب اسلامی تحولات عمیق دهه جانبه ای در جامعه ایرانی به عهده داشته است جوانگرایی ، جوان باروری و جوان اندیشی از جمله مولفه های این تحول بوده است كه خود باروری – احساس مسولیت و مشاركت را در جوانان نهادینه نموده است.

سازمانهای غیر دولتی جوانان در ایران كه به یمن تحولات سالهای  اخیر كه جوانان در خلق آن نقشی عظیم و غیر قابل انكار داشتند تاسیس و پا به عرصه جامعه نهادند اینك دوران جنینی خویش را به سرعت بسیار بالا پشت سر نهاده اند و شاخصها و عملكرد این سازمانها نشان از ورود به دوران گذار ماقبل نهادینه شدن سازمانها است كه در این مرحله ظرفیت سازی برای فعالیت در جامعه ای مبتنی بر اطلاعات  نیاز و ضرورتی جدی برای گذر سریع و كم آسیب به سوی پایداری سازمانهای غیر دولتی آنچنان كه انان را به شركای توسعه پایدار جامعه تبدیل سازد می باشد.

ظرفیت سازی و درك اهمیت تجزیه و تحلیل جامعه كنونی كه مبتنی بر اطلاعات و دانایی محور است میتواند راهی را برای رشد و ایجاد توسعه پایدار و خروج از ركود ایجاد نماید.رشدی كه میتواند با جلب  توجه جوانان ،آنها را آموزش دهد و در مسیری طولانی هدایت نماید.

همچنین تلاشهای جوانان برای تحقق جامعه اطلاعات در حال شكل گیری است و كشور های در حال توسعه نیز به این امر مهم پی برده اندو در صدد قالب بندی آن ،برای اداره توسط جوانان هستند. با نگاهی به توجه جهانیان به نقش الحادی جوانان به عنوان اركان توسعه آتی ، حمایت از این قشر برای ایجاد جایگاه مناسب در جوامع ،به وضوح توجه به جوانان در كشور روشن میگردد.

در این نوشته با توجه مفاد اعلامیه اصول و طرح عمل اجلاس جهانی جامعه اطلاعات در 2003 در كشور سویس كه كه با حضور بیش از 150 كشور و 86 رئیس جمهور از جمله آقای خاتمی به همراه هیات جوانان همراه خود برگزار گردید و كشورها را ملزم به اجرای مفاد آن نمود و با توجه به اندك زمان باقی مانده به فاز دوم این اجلاس در كشور تونس ،كه كشور ما نیز در آن حضور خواهد داشت ،

به تشریح ایجاد جایگاه مناسب برای جوانان در جامعه اطلاعات با یك دیدگاه استراتژیك و نگرشی كابردی به اعلامیه اصول اجلاس ژنو ،پرداخته خواهد شد

در ابتدا علت و فلسفه وجودی به همراه ضرورت پرداختن به موضوع جایگاه جوانان در یك جامعه دیجیتالی مبتنی بر اطلاعات كه در واقع مبانی نظری حاكم بر این برنامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

این بخش از طرح عمل ، نقش و جایگاه كلیه دستگاههای اجرایی مرتبط با امور جوانان ، یادآوری و بر آنها تاكید می شود . همچنین ضمن اشاره و استناد به روندهای جهانی و سطح توسعه یافتگی ملی در حوﺿﺔ فن آوری اطلاعات و شكاف دیجیتالی بین كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، در مورد سازماندهی و شیوه تدوین این برنامه مورد بحث قرار مب گیرد .

 

1- تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی  

در این بخش از كار نخست تعریف تدوین كننده برنامه از دو مقوﻟﺔ جوان و جاﻣﻌﺔ اطلاعاتی به طور مشخص ارائه می شود . سپس موارد ذیل نیز بر اساس آمار و ارقام رسمی مورد تبیین قرار می  گیرد :

1)   شاخص های توسعه یافتگی فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشورمان در مقایسه با شا خصهای استاندارد جهانی چگونه تعریف و تنظیم شده است ؟ آیا شاخص هایی در این حوزه وجود دارد كه تعریف آن در كشور ما نیز لازم باشد ؟

ارزیابی توﺳﻌﺔ منابع انسانی جوانان كشورمان در چه سطحی از توسعه یافتگی قرار داریم ؟ در مقایسه با  شاخص های  توﺳﻌﺔ  انسانی وفق استانداردهای جهانی و استنداردهای كشورهای توسعه  یافته شاخص های توﺳﻌﺔ منابع انسانی كشورمان چگونه بر آورد و تحلیل می شود ؟

3)   میزان كاربری و استفاده از فن آوری اطلاعات در زمینه های مختلف در میان جوانان به چه میزان است ؟ این میزان در مقایسه با جوانان سایر كشورها چگونه ارزیابی و تحلیل می شود ؟

4)  وضعیت زیر ساخت های فن آوری اطلاعات  كشور و نقش جوانان در این زیر ساخت ها ( صنایع تولید و خدمات فن آوری های اطلاعات و ارتباطات ) چگونه است ؟

5)  سیاست ها و قوانین مربوط به فن اوری اطلاعات  در كشور چگونه  است ؟ و چه ﺧﻸ هایی در این زمینه مشاهده می شود .

6)  سهم بخش دولت و بخش خصوصی در حوزه فن آوری اطلاعات هر یك به چه میزان است ؟

 

2-  اهداف كلان  

  مشتمل بر اهداف كلانی است كه این برنامه به منظور نیل به آنها تدوین ، تصویب و اجرا خواهد شد . این اهداف در واقع نصب العین قانونگذاران و سیاستگذاران حوزهٴ فناوری های اطلاعات و ارتباطات قرار می گیرد و بر اساس برنامه های كلان كشور مانند برناﻣﺔ چهارم توسعه و برنامه چشم انداز بیست ساله طراحی شده اند .

 

3-  اصول حاكم

  اصول حاكم بر این برنامه نیز مبتنی بر ارزش های بنیادین كشور و دكترین جمهوری اسلامی ایران در حوزه جوانان و همچنین رعایت اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

 

 

4-  حوزه های اقدام

4-1 )  ظرفیت سازی زیر ساختی

٭ اهداف تفصیلی

٭ استراتژی ها

٭ اقدامات ( شامل اقدامات مقتضی در زﻣﻴﻧﺔ صنایع و تولیدات مربوط به فن آوری اطلاعات و نظام خدمات رسانی عمومی )

- دستگاه های مجری ( دستگاه های اجرایی دولت و عمدتا بخش خصوصی )

- اولویت بندی ها

- زمان بندی اجرا

4-2 ) ظرفیت سازی نهادی

٭ اهداف تفصیلی

٭ استراتژی ها

٭ اقدامات ( در زمینه های آگاه سازی بخش عمومی ، قانونگذاری  ، تدوین و تصویب سیاست های جامع ، ارتقای نقش و جایگاه بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی ، ارتقای سطح كاربری و استفاده و دولت الكترونیك )

- دستگاه های مجری  ( عمدتا دستگاه های اجرایی دولت و در حد ممكن بخش خصوصی )

- اولویت بندی ها

- زمان بندی اجرا

4-3 ) ظرفیت سازی انسانی

٭ اهداف تفصیلی

٭ استراتژی ها

٭ اقدامات  ( در زمینه عناصر توسعه منابع انسانی مانند بهداشت جسمی و روحی ، آموزش نظری و عملی ، مشاركت كامل اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و اشتغال )

- دستگاه های مجری  ( دستگاه های اجرایی دولت و عمدتا بخش خصوصی شامل سازمان های غیر دولتی جوانان و واحدهای رشد ( incubators  )

- اولویت بندی ها

- زمان بندی اجرا

 

5 -  نظارت

  این قسمت از كار با هدف جهت دهی مناسب به كار با دستگاه های متخصص هماهنگ خواهد شد .

 

6 -  ارزیابی و كنترل

  تجربه و تحلیل نتایج حاصل و دادن feed back به فرآیند برای ایجاد هماهنگی در این مرحله مورد تاكید قرار می گیرد .

 

<:P:>[ جمعه 21 اسفند 1383 - 06:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| محمود حاجیلی ] [عمومی , ] [+]