تبلیغات
انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور - اایا سنت بامدرنیته می سازد؟

انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور

اایا سنت بامدرنیته می سازد؟

دوشنبه 17 مرداد 1384

بحث سنت ومدرنیته مدتها است که مطرح شده است به همین خاطر صاحبنظران واساتید بر روی این موضوع با یکدیگر در حال  اختلاف هستند به طوری که گروهی سنت را بر مدرنیته مقدم میدانند وگروهی  مدر نیته را بر سنت مقدم می دانند  به این منظور هنوز تعریف دقیقی از این مساله وجود ندارد.

ولی من این مساله را در  موضوعی به وضوح برای خود دیدم. به طوریکه من برای پایان نامه خود  دو استاد را انتخاب کرده بودم . اولی استاد راهنما با سابقهای بالا ودومی استاد مشاور که شاگرد او بوده است من برای احترام به    پیشکسوتی استاد راهنما  اورا  ابتدا انتخاب کردم ولی در حالی که اطلاعات استاد مشاور شاید به روز تر بود .  در این مثال کوچک می توان گفت که :  بحث احترام و پیشکسوت بودن استاد را به خاطر احترام از سنت اموخته ام  که اساتید مقدم هستند ولی  مدرنیته می گوید تو باید انرا که اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته است  را انتخاب اول قرار می دادی  و لی من با توجه به رواج سنت  انرا مقدم قبرار دادم پس ما هنوز در بین سنت ومدرنینه  گی ر کرد هایم وباید  تعریفی دقیق برای ان ارائه دهیم.[ دوشنبه 17 مرداد 1384 - 02:08 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| سمانه بامشاد ] [عمومی , ] [+]