تبلیغات
انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور - حق دسترسی به اطلاعات در جامعه ی اطلاعاتی

انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور

حق دسترسی به اطلاعات در جامعه ی اطلاعاتی

دوشنبه 24 مرداد 1384

دانستن حق مردم است ،یك حومت مردمی بدون اطلاعات مردمی و وسایل بدست آوردن اطلاعات یك طنز و یا غم نامه میتواند باشد ،حكومتی كه مردم میخواهند از آن برخوردارباشند و در آن بر خود حكومت كنند نیاز مند قدرت آگاهی مردم میباشد . اگر مسئولان حكومتی در هر سطحی كارهایشان را در خفا انجام دهند در واقع از حسابرسی افكار عمومی فرار كرده و باعث به وجود آمدن استبداد و خفقان در دنیای مدرن امروز می شوند . بی عدالتی ،بی توجهی به نیازهای حقوق انسان ها ، بی كفایتی و فسادودر واقع بی حساب كتابی در خفا به وجود می آید . در جامعه ی دموكراتیك بخش عظمی از اطلاعات دولتی برای برسی باید در دسترس همگانی قرار گیرد و بنادی ترین اصل هر كشور دمكراتیك برسی و نظارت مردم بر رفتار دولت و دولت مردان است كه شرط این كار دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات است ،آزادی اطلاعات به معنای حق دسترسی به اطلاعاتی است كه در اختیار نهادهای دولتی است كه قوانین اساسی و بین للملی به حمایت از آن پرداخته اند ،بنیان اصل حق دسترسی به اطلاعات بر این اصل استوار است كه دولت نه مالك بلكه امانت دار اطلاعات است در واقع در جامعه دمكرتیك مردم به حكومت خود این اعتماد را دارند كه اطلاعات را جهت مصلحت و منفعت آنان گرداوری كنند .تا كنون بیش از 40 كشورجهان دارای قانون ویژه ی حق دسترسی به اطلاعات هستند و بیش از 30 كشور نیز تصویب قوانین مشابه را در دستور كار دارند ،و با توجه به اهمیت موضوع مسئولان كشور ما نیز باید هر چه زودتر به كار تهیه قانون حمایت از حق دسترسی به اطلاعات بپردازند .  [ دوشنبه 24 مرداد 1384 - 10:08 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| محمد حاجیلی ] [عمومی , ] [+]